Εισαγωγή

Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής, η «Εταιρεία»), η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επιθυμεί να σας παράσχει πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει κατά τη δημιουργία του προφίλ σας ως υποψηφίων εργαζομένων ή/και κατά την υποβολή των βιογραφικών σας (διαδικτυακά ή μη) στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεστ-ερωτηματολογίων, συνέντευξης, και ενδεχομένως πρόσληψης σας. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη φύση των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά και το μέσο και το σκοπό συλλογής αυτών, τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Διευκρινίζεται ότι όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αυτή ενεργεί:

 • Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τους υποψήφιους εργαζομένους της
 • Ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ εταιρειών: Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.,ΟΠΑΠ Υπηρεσιών, TORA Wallet και TORA DIRECT.

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που Επεξεργαζόμαστε

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους υπεύθυνους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες (πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων ή/και εφαρμογών, σύμβουλοι σε ζητήματα επιλογής προσωπικού, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ευρέσεως προσωπικού). Ειδικά στο πλαίσιο αξιολόγησης του προφίλ – βιογραφικού σας και της συνέντευξης, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:

 • δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, χώρα διαμονής,
 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας
 • οικογενειακή κατάσταση,
 • εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία,
 • προτιμήσεις σας για το είδος εργασίας,
 • τυχόν πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες, με βάση τις συστάσεις που παρέχετε, στο πλαίσιο εξακρίβωσης πληροφοριών,
 • οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να υποβάλλετε μέσω της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού,
 • άλλα δεδομένα που τυχόν μας παρασχεθούν κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επαφής ή μέσω της αίτησης σας ή άλλων επικοινωνιών μαζί σας,άλλα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων,
 • δεδομένα που υποβάλλονται κατά τη συμπλήρωση των τεστ (π.χ. τεστ προσωπικότητας) για την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας για τη συγκεκριμένη θέση για την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον, καθώς και δεδομένα που εξάγονται μέσω των απαντήσεων που μας παρέχετε κατά τη διενέργεια των τεστ.
 • Τεχνικά δεδομένα, όπως διεύθυνση IP της συσκευής από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (π.χ. για την υποβολή του βιογραφικού σας).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας υποβάλετε είναι αληθείς, πλήρεις και μη παραπλανητικές. Η υποβολή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησής σας κατά την σχετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της εργασιακής σας σχέσης κατόπιν της πρόσληψης σας. Επιπλέον, ευθύνεστε για τη νομιμότητα συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων τρίτων που μας παρέχετε και δηλώνετε ότι έχετε λάβει την άδεια των προσώπων αυτών προτού μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους αυτά (στο πλαίσιο παροχής στοιχείων επικοινωνίας για συστάσεις κ.λπ.).
Για το σκοπό ελέγχου του ιστορικού της αίτησής σας, η Εταιρεία ενδέχεται να λάβει επίσης πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, όπου αυτό είναι επιτρεπτό από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών ευρέσεως προσωπικού, καθώς και από δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως πληροφορίες αναρτημένες σε δημοσίως διαθέσιμες και δημοσίως προσβάσιμες ιστοσελίδες, προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν την επαγγελματική σας δραστηριότητα (π.χ. LinkedIn), όπου αυτές οι πληροφορίες είναι ανάλογες και σχετικές με την αξιολόγησή σας για τη θέση για την οποία υποβάλλετε την αίτηση.

Γιατί Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίες τηρούνται, είτε στους διακομιστές της, είτε σε διακομιστές τρίτων συνεργατών με τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται για το σκοπό αυτό, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ιδίως για θέσεις για τις οποίες ο νόμος θέτει ειδικές προϋποθέσεις και ειδικότερα για την αξιολόγηση καταλληλότητας των υποψήφιων εργαζομένων και αν η έκβαση είναι θετική για την ενδεχόμενη σύμβαση Απασχόλησης.
 2. Επεξεργασίες απαραίτητες για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος της εταιρείας, και ειδικότερα στην πρόσληψη εξειδικευμένου και κατάλληλου προσωπικού για τους σκοπούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε τεστ, με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας για τη συγκεκριμένη θέση, τα οποία ωστόσο, δεν λαμβάνονται υπόψη αυτοτελώς για την πρόσληψή σας στην εταιρεία, αλλά αξιολογούνται συνολικά, βάσει και των υπόλοιπων πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής του βιογραφικού και των συνεντεύξεων με εσάς.
 3. Επεξεργασίες απαραίτητες κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατά τη σύναψη της σύμβασης για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που επιλέγονται για να προσληφθούν από την Εταιρεία.
 4. Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας συγκατάθεση, όπως η αποθήκευση του προφίλ που δημιουργείτε για το σκοπό αξιολόγησής σας για πιθανές θέσεις εργασίας σε εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ και των αιτήσεων που υποβάλλετε για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται με την οικειοθελή καταχώριση των στοιχείων σας για τη δημιουργία του προφίλ σας και τη αποδοχή της επεξεργασίας τους και διατήρησής τους για τρία (3) έτη, βάσει της παρούσας ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και να ζητήσετε τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον άλλο σκοπό, πέραν των ως άνω αναφερομένων, θα σας ειδοποιήσουμε προσηκόντως, εκ των προτέρων, και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποδέκτες

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι υπεύθυνοι και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν για τη διαχείριση ή για τη λήψη απόφασης πρόσληψης, οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ και οι υπεύθυνοι και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τους, σε περίπτωση που έχουν προβεί στην προκήρυξη της θέσης, εργασίας, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες (πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων ή/και εφαρμογών, σύμβουλοι, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ευρέσεως προσωπικού). Όλοι οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία.

Χρόνος Διατήρησης

Το προφίλ σας θα παραμείνει ενεργό και τα δεδομένα που έχετε συμπληρώσει θα τηρηθούν στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα επόμενα τρία (3) χρόνια από την ολοκλήρωση και υποβολή τους. Πρόσβαση σε αυτό θα έχουν μόνο οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και επιλεγμένοι εξωτερικοί συνεργάτες, με σκοπό την αξιολόγηση καταλληλόλητας των προφίλ με τις εκάστοτε θέσεις που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό και τη σχετική επικοινωνία με εσάς.
Μετά το πέρας της τριετίας, εφόσον έχετε δημιουργήσει προφίλ στην πλατφόρμα υποβολής βιογραφικών του ΟΠΑΠ, το προφίλ σας μετατρέπεται σε ανώνυμο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διατηρήσουμε το προφίλ ή/και το βιογραφικό σας, μετά το πέρας της τριετίας, θα πρέπει να ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας πριν την πάροδο της τριετίας ή να το δημιουργήσετε εκ νέου.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε το προφίλ σας, οποτεδήποτε εντός της τριετίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο πεδίο «Διαγραφή Προφίλ» της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαγραφής τα δεδομένα σας καθίστανται ανώνυμα και διατηρείται μόνο για στατιστικούς σκοπούς η πληροφορία της δημιουργίας προφίλ και υποβολής αιτήσεων, χωρίς αυτή να συνδέεται με το πρόσωπό σας.

Σε περίπτωση που αποδεχθείτε την προσφορά για εργασία στην Εταιρεία, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της της Ενημέρωσης Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους Εργαζομένους και βρίσκεται αναρτημένη στο εσωτερικό portal της εταιρείας.

Τα Δικαιώματά Σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
 • δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB),
 • δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτό προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία, καθώς και δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη απόφασης που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
 • δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που τυχόν δίνετε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών σας δεδομένων, τα εν λόγω αιτήματα θα κοινοποιούνται στα τρίτα μέρη/ αποδέκτες των δεδομένων, στα οποία είχαν αποκαλυφθεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησής σας προς την Εταιρεία.
Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας αίτημα στην Εταιρεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους αιτήματα θα αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους από την Εταιρεία και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών εάν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή, γενικά, εάν αυτό απαιτείται από το μεγάλο αριθμό αιτημάτων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5798888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Copyright © 2024 Unileague.

Designed and developed by weblab-logo